About

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พัฒนาคลังสื่อเพื่อการศึกษาขึ้น เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและเผยแพร่วิดีทัศน์การสอนในสาขาวิชาต่างๆ ที่ผลิตขึ้นโดยครูและบุคลากรของโรงเรียน โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงเป็นคลังเก็บภาพ และสื่อต่างๆ ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึง และนำมาปรับใช้งานเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์