Intro to Python 1 : รู้จักภาษาไพทอน เครื่องมือที่ใช้ และการเขียนโปรแกรมคำนวณอย่างง่าย

lesson-single.php
  • Related Tags
  •  
  • สื่อนี้เป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โปรดนำไปใช้หรือเผยแพร่เพื่อการศึกษา โดยแสดงที่มา ไม่ดัดแปลงแก้ไข และไม่ใช้เพื่อการแสวงหากำไร